ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг

«01» квітня 2019 року

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Галка Олексій Олександрович, який діє на підставі виписки з ЄДРПОУ, є платником єдиного податку на ІІ групі, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти договір публічної оферти про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ

1.1. «Публічна оферта» — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.2. «Замовник» — фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі.

1.3. «Замовлення» — належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

1.4. «Акцепт» — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Акцепт здійснюється шляхом:

— Направлення Замовником на електронну адресу Виконавця Замовлення з послідуючим його Погодженням відповідно до умов Договору.

— Оплати грошових коштів готівкою або шляхом переказу на банківський рахунок Виконавця в якості оплати/передоплати/часткової оплати Послуг.

1.5. «Електронна адреса Виконавця»: office@factorprint.art

1.6. «Погодження» — будь-які документи/повідомлення (в тому числі передані електронною поштою на електронну адресу Виконавця), що містять формулювання, що дозволяє однозначно визначити волю Замовника щодо підтвердження ним Замовлення.

1.7. «Сайт» — веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://factorprint.art/, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.8. «Послуги» — набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та зазначені на сайті Виконавця.

1.9. «Товари» — товари, що продаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та зазначені на сайті Виконавця.

1.10. «Сторони» — Замовник та Виконавець.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір є публічним договором оферти, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Замовником, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім усіх без винятку умов та положень даного Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. В порядку та на умовах цього Договору Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати Послуги або продати Товари у відповідності з їх описом у Замовленні, переліком та на умовах викладених у цьому Договорі. В свою чергу, Замовник бере на себе зобов’язання здійснити оплату і прийняти вказані Послуги(Товари) згідно умов даного Договору.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов даного Договору. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем Акцепту.

2.4. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Номенклатура, специфікація, вартість, строк, порядок оплати Послуг, строк надання Послуг визначається Сторонами при оформленні Замовлення, а також у комерційній пропозиції Виконавця.

3.3. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м.Одеса).

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Для оформлення Замовлення Замовник зв’язується з Виконавцем за телефоном, вказаним в розділі контактів Сайту і погоджує умови Замовлення. Оферта вважається прийнятою (акцептованою), а Замовлення оформленим з моменту остаточного Погодження всіх умов Замовлення між Замовником та Виконавцем.

4.2. Погодження Замовлення здійснюється наступним чином:

4.2.1. Якщо вартість Замовлення складає менше 2 000 (дві тисяч гривень 00 копійок) грн. — погодження здійснюється шляхом направлення електронного листа Замовником на електронну адресу Виконавця, вказаною в розділі контактів Сайту.

4.2.2. Якщо вартість Замовлення складає більше 2 000 (дві тисячи гривень 00 копійок) грн. — погодження здійснюється шляхом підписання письмового погодження з відміткою печатки Замовника (за її наявності) в офісі Виконавця, або шляхом направлення Замовником сканованої копії листа на адресу Виконавця зазначену у Замовленні з послідуючим направленням в той же день письмового оригіналу такого погодження на юридичну адресу Виконавця.

4.3. Сторони можуть погодити прийняття Замовлення після затвердження Замовником макету.

4.4. Виконавець має право не розпочинати виготовлення Замовлення, якщо макет наданий Замовником разом з Замовленням або технічні умови зазначені у Замовленні не відповідають технічним умовам, розташованим на сайті за наступним посиланням: https://factorprint.art/tekhnicheskie-trebovaniya-k-maketam/

4.5. За домовленістю Сторін Послуги можуть надаватись із залученням матеріалів Замовника.

4.6. Виконавець зобов’язується розпочати виготовлення Замовлення за цим Договором у день отримання Замовлення від Замовника на електронну пошту Виконавця, але лише після остаточного погодження умов, вартості, термінів, додаткових вимог та порядку оплати відповідно до Замовлення. Якщо додаткові вимоги, в тому числі відносно якості, не оформлені Замовником відповідно до умов даного Договору, то послуги надаються Виконавцем за якістю, яка зазвичай вимагається до ідентичної продукції.

4.7. Приймаючи цю оферту, Замовник погоджується на обробку Виконавцем персональних даних, наданих про себе при оформленні Замовлення. Замовник також погоджується з тим, що метою обробки персональних даних є інформаційне забезпечення внутрішньої господарської діяльності Виконавця (зокрема, забезпечення ефективної роботи Інтернет-сайту, оперативної обробки і виконання Замовлень, узагальнення інформації про кількісні та якісні характеристики отриманих Замовлень т.д.).

4.8. Послуги надані належним чином на підставі Акцепту пропозиції є індивідуальним замовленням, не підлягають поверненню та оплачуються Замовником у повному обсязі.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та надається за запитом Замовника по телефону чи шляхом відправлення повідомлення на електронну адресу Виконавця.

5.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України — гривні.

5.3. Оплата Послуг здійснюється:

5.3.1. Через термінали Приват24 .

5.3.2 Шляхом переказу грошових коштів на рахунок Виконавця

5.3.3. За безготівковим розрахунком в касі відділення будь-якого банку протягом 1-го (одного) банківського дня з моменту виставлення рахунку або з розрахункового рахунку Замовника, при цьому моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за телефоном, вказаним в розділі контактів Сайту.

6.2. Виконавець повідомляє Замовника про готовність Послуг на електронну адресу Замовника або засобами телефонного зв’язку на телефони зазначені у Замовленні.

6.3. Факт отримання Послуг Замовником, що є фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця.

6.4. Факт отримання Послуг Замовником, що є юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі — Акт), що підписується Сторонами.

6.5. Замовник при виявленні недоліків наданої Виконавцем послуги має право за своїм вибором вимагати:

  • безоплатного усунення недоліків наданої послуги;
  • зменшення ціни наданої послуги;
  • відмовитися від виконання договору про надання послуги.

6.6. Замовник не має права відмовитись від Замовлення (або його частини) належної якості, що має індивідуально визначений характер.

6.7. Після отримання обґрунтованої претензії щодо наданих неякісних послуг з вини Виконавця, Виконавець здійснює заходи відповідно до п.6.5. Договору в обумовлений Сторонами строк.

6.8. Якщо Замовник не заявив жодних претензій під час приймання-передачі наданих послуг, послуги вважаються наданими належним чином без недоліків та дефектів та такий акт є підписаний Замовником.

7. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник має право:

7.1.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

7.1.2. Одержувати від Виконавця всю необхідну інформацію про послуги, що надаються.

7.1.3. У процесі виконання Договору, вносити зміни в уже узгоджений макет і/або технічні параметри Замовлення, за погодженням з Виконавцем.

7.1.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

7.2. Замовник зобов’язаний:

7.2.1. Своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору.

7.2.2. При виготовленні (замовленні у третіх осіб) макету, дотримуватися технічних вимог до макетів, викладених на Сайті Виконавця.

7.2.3. Ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на Сайті.

7.3. Виконавець має право:

7.3.1. Залучати до виконання Замовлення третіх осіб без попереднього узгодження з Замовником, при цьому він несе повну відповідальність перед Замовником щодо якості та додержання строків їх виконання.

7.3.2. Вимагати додаткової оплати своїх послуг у разі зміни Замовником параметрів свого Замовлення, а також при необхідності вносити правки в макет.

7.3.3. Збільшити, письмово повідомивши Замовника, термін надання Послуги з виготовлення Замовлення в разі несвоєчасного надання Замовником макету (за його наявності).

7.3.4. Відмовитись від надання послуг, у разі невідповідності наданого макету технічним вимогам, зазначеним на Сайті.

7.3.5. В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору.

7.3.6. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

7.4. Виконавець зобов’язаний:

7.4.1. Виконувати умови даного Договору належним чином.

7.4.2. Надати Замовнику Послуги належної якості.

7.4.3. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання.

7.4.4. Повідомити Замовника про готовність Замовлення та у разі погодження Сторонами доставити його на адресу Замовника.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8.3. Виконавець несе відповідальність за дії своїх співробітників як за свої власні, якщо переписка з Замовником ведеться за допомогою електронної адреси зазначеної в п. 1.5. Договору. За наслідки переписки за допомогою інших електронних адрес Виконавець відповідальності не несе та зобов’язань не має.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо вона виникла внаслідок форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 6-х (шести) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

10.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

10.3. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Сайту, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

11.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Виконавця. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

11.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж на наступний день з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

11.4. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

11.5. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

11.6. При здійсненні замовлення Послуг, які надає Виконавець, Замовник надає згоду на розміщення зображень таких послуг на сайті/презентаціях Виконавця, в т. ч. з метою їх популяризації. У разі незгоди з вищевикладеним, Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця, шляхом направлення листа на його електронну адресу зазначену в п.1.5 Договору.

11.7. Всі майнові авторські права на всі розроблювані/створювані ним під час надання Послуг макети, концепції, дизайн тощо та будь-які інші матеріали, створені згідно даного Договору належать Виконавцю.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту пропозиції та діє протягом трьох місяців з моменту його укладення. Закінчення строку дії цього Договору не впливає на обов’язок Замовника сплатити у повному обсязі надані Виконавцем Послуги.

12.2. Якщо жодна зі Сторін не заявить про розірвання даного Договору за 10 днів до закінчення строку його дії, то Договір вважається продовженим на наступний термін.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

13.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

13.3. Після Акцепту умов Публічної оферти даного Договору всі попередні Договори про надання послуг укладені з Виконавцем раніше, втрачають силу.

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ ФОП ГАЛКА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

П/р UA413052990000026002050325617, АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299

м. Ізмаїл, вул. Михайлівська  буд. 5, кв 51

код за ЄДРПОУ 3061801159

Повідомлення з сайту